-: BOARD OF DIRECTORS :-

1.

Sh. Ajitabh Sharma   (IAS)

Chairman

Director

 

Chairman & Managing Director, Jaipur City Transport Services Limited (JCTSL), Jaipur

2.

Sh. Jogaram (IAS)

Director

Jaipur Development Commissioner,Jaipur

3.

Sh. Naresh Kumar Thakral   (IAS)

Director

Secretary Finance (Exp.), Government of Rajasthan, Jaipur

4.

Sh. Mahendra Soni (IAS)

Director

Commissioner,Jaipur Muncipal Corporation,Grater, Jaipur

5.

Dr. Hridesh Kumar Sharma   (IAS)

Director

 Director, Director of Local Bodies, Jaipur

6.

Sh.Prahlad Singh Kisniya  (IPS)

Director

Deputy Commissioner of Police (Traffic), Jaipur

7.

Sh.Veerendra Singh  (RAS)

Director

Regional Transport Officer (RTO), Jaipur 

8.

Sh. Sanjeev Kumar Pandey  (RAS)  

Director

Executive Director (Traffic), Rajasthan State Road Transport Corp., Jaipur

 

1.

Sh.Amba Lal Meena

 Officer on Special Duty (OSD) 

 JCTSL, Jaipur

2.

Shri Munna Lal Todiwal  (RAcS)

 Chief Financial Officer (CFO)

 JCTSL, Jaipur

3.

Ms. Bhavyata Soni

 Company Secretary

 JCTSL, Jaipur